Informacja dotycząca  udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - „Wyprawka szkolna 2023”

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz.U. 2023, poz. 1046)

Prezydent Miasta Gdańska Zarządzeniem nr 1588/23 z 04 września 2023r w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2023r.  ustalił termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2023/2024 najpóźniej do dnia 08 września 2023r.

 1. Zgodnie z w/w Rozporządzeniem, programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w roku szkolnym 2023/2024 :
 • uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia i technikum, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z określoną niepełnosprawnością :
 • słabowidzący,
 • niesłyszący,
 • słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednie w pkt 1-6

1) branżowej szkoły I stopnia - wszystkie klasy (na zakup podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, a także na zakup materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego),

2) Technikum - wszystkie klasy (na zakup podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych,
a także na zakup materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego),

 1. Wartość pomocy, nie może przekroczyć kwoty:

Kwota 

Grupa uczniów uprawniona do otrzymania danej kwoty 

BS
390 zł

Uczniowie słabowidzący,  niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczający do branżowej szkoły I stopnia.

T
445 zł

Uczniowie słabowidzący,  niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczający do technikum.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024, w terminie do 08 września 2023r.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 1. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 2. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2023r. – „Wyprawka szkolna”.

Wnioski do pobrania: