NASZ ABSOLWENT JEST KOMPETENTNY, PROFESJONALNY I POSZUKIWANY NA RYNKU PRACY

1. posiada wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne do podjęcia pracy w gastronomii, hotelarstwie, turystyce,

2. posiada umiejętności kluczowe:

  • czytanie ze zrozumieniem,
  • poprawne mówienie i pisanie w języku ojczystym co najmniej na poziomie podstawowym,
  • poprawne porozumiewanie się co najmniej w jednym języku obcym i stosowanie słownictwa ogólnego i zawodowego,
  • korzystanie z różnych źródeł informacji, w tym z technik informatycznych,
  • rozwiązywanie problemów i wnioskowanie,

3. potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role w grupie,

4. ma świadomość konieczności nieustannego doskonalenia i dokształcania w celu dostosowania się do wymogów rynku pracy,

5. identyfikuje się z pozytywnymi wartościami i zasadami moralnymi, takimi jak:

  • uczciwość,
  • tolerancja dla odmiennych kultur, religii, przekonań
  • pracowitość,
  • uprzejmość i otwartość w relacjach międzyludzkich,

6. zna historię i walory Polski oraz swojego regionu, przejawia postawy patriotyczne i proeuropejskie,

7. potrafi świadomie korzystać z dóbr kultury,

8. ma świadomość odpowiedzialności za zdrowie oraz bezpieczeństwo własne i innych.