Zapewniamy naszym uczniom kształcenie zawodowe w dobrze wyposażonych pracowniach technologicznych oraz praktyczną naukę zawodu w renomowanych hotelach, restauracjach oraz innych dobrze prosperujących firmach.

Praktyczna nauka zawodu ma na celu pogłębienie i doskonalenie umiejętności praktycznych w danym zwodzie, m.in.

 • pogłębienie wiadomości nabytych w szkole,
 • zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania posiadanych wiadomości teoretycznych;
 • doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy,
 • wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole,
 • przygotowanie do samodzielnej pracy i podejmowania decyzji;
 • poznanie działalności firm funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej;
 • zapoznanie się z zakresem i rodzajem produkcji, usług oraz ich jakością i sprzedażą;
 • opanowanie umiejętności posługiwania się dokumentacją gastronomiczną lub hotelową;
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych;
 • wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy;
 • poszanowanie mienia;
 • wyrobienie nawyków kulturalnej i uprzejmej obsługi klientów;

Od I-szej klasy na zajęciach w pracowniach technologicznych w zawodach Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Usług Kelnerskich, Technik Hotelarstwa oraz Branżowa Szkoła I stopnia w zawodzie kucharz i pracownik obsługi hotelowej, będą obowiązywały stroje służbowe uczniów; więcej informacji u wychowawców oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych.