Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 80-441 Gdańsk, al. Legionów 7, 58 341 36 39, e-mail: sekretariat@zsgh.edu.gdansk.pl
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich za pomocą adresu e-mail: iod@zsgh.edu.gdansk.pl 
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; 
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami
  3. wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym 
  4. w niektórych przypadkach, dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
  5. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu zgody.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przysługują następujące uprawnienia: 
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO);
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. 16. RODO);
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
  5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy wynika to ze szczegółowych przepisów prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy.
 12. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 13. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.