Samorząd Uczniowski - Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich (Technikum Nr 3, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3)

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

w Gdańsku (Technikum Nr 3, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3)

Cele i zadania  Samorządu Uczniowskiego

  1. Mobilizowanie wszystkich uczniów do wypełniania obowiązków szkolnych wynikających z praw i obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.
  2. Występowanie w charakterze rzecznika interesów społeczności uczniowskiej, wyrażanie jej uwag, wniosków i opinii.
  3. Czuwanie nad przestrzeganiem przez wszystkich organizatorów życia szkoły praw uczniów.
  4. Inspirowanie uczniów do czynnego udziału wżyciu szkoły, w oprganizowaniou działalności kulturalno-rozrywkowej, sportowej, turystycznej, społeczno-użytecznej oraz naukowej.
  5. Aktywizowanie uczniów do rozwijania talentów, uzdolnień i reprezentowania szkoły w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, gminnych, wojewódzkich itp.
  6. Prowadzenie działań zmierzających do utrzymania w dobrym stanie pomieszczeń szkolnych i sprzętu szkolnego.
  7. Wzbogacenie tradycji szkoły, stroska o jej dobre imię.
  8. Rozstrzyganie sporów między uczniami.

AKTUALNOŚCI

powrót do góry