Zasiłek szkolny 2023/2024

Zasiłek szkolny jest formą pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

I. Komu przysługuje zasiłek szkolny:
zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Gdańsk
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

II. Kto może złożyć wniosek:

 1. rodzice ucznia,
 2. pełnoletni uczeń,
 3. dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka umożliwiającego dzieciom upośledzonym realizację obowiązku szkolnego – za zgodą rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia,
 4. pomoc może być również przyznana z urzędu – za zgodą rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia.


III. Podstawowe zasady i warunki przyznania pomocy:

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego.
 2. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć nagłą lub nieprzewidywaną okoliczność utrudniającą prawidłowe funkcjonowanie rodziny i utrudniającą naukę ucznia.
 3. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.
 4. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń.
  Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zdarzenie uzasadniające przyznanie zasiłku oraz datę tego zdarzenia. Zasiłek szkolny jest przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, a jego wysokość nie może przekroczyć jednorazowo 620 zł.
 5. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego, maksymalnie trzy razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

IV. Termin składania wniosku:

 1. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 2. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w  polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (art. 57 kodeksu postępowania administracyjnego).

V. Miejsce złożenia wniosku:

- osobiście oraz za pośrednictwem poczty:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Obsługi Mieszkańców
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

VI. NIEZBEDNE DOKUMENTY

 1. Dowód osobisty wnioskodawcy – do wglądu,
 2. W przypadku ubiegania sie o świadczenia dla pełnoletniego ucznia dowód osobisty ucznia (do wglądu) oraz jego upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania sie o świadczenia w jego imieniu,
 3. Dokument potwierdzający tożsamość ucznia,
 4. Dokument potwierdzający zdarzenie uzasadniające przyznanie zasiłku oraz datę tego zdarzenia (np. odpis aktu zgonu; zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę, wypadek; zaświadczenie wystawione przez policje - kradzież lub straż  pożarną – pożar; świadectwo pracy).
 5. W przypadku, gdy wskazywane zdarzenie dotyczy zgonu, niezbędnym jest potwierdzenie aktywności zawodowej osoby zmarłej (praca zawodowa, renta, PUP etc.)

W indywidualnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

Uwaga: W przypadku składania kopii dokumentu należy przedstawić oryginał do wglądu.

VII. DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

Wnioskodawca otrzymujący zasiłek szkolny w formie pieniężnej dokumentuje wykorzystane zasiłku na cele edukacyjne poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających dokonane wydatki na każdorazowe żądanie organu.

Wnioski do pobrania:

  pliki do pobrania