Informujemy, że spośród oddanych 18 projektów komisja złożona z przedstawicieli Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, Dyrekcji wyłoniła 3 pomysły:

  1. Szkolny aneks kuchenny.
  2. Zakup ławek zewnętrznych.
  3. Zagospodarowanie strefy chillout.

Głosowanie odbędzie się w dniach od 3.11.2022 roku do 4.11.2022 roku. Uczniowie przy użyciu specjalnie przygotowanych kart do głosowania będą oddawać swoje głosy.

Przypominamy zasady:

  • Głosujemy poprzez wpisanie znaku X w kwadracie.
  • Głosować można na jeden projekt.
  • Karta do głosowania bez znaku X lub wskazująca na wybór więcej niż jednego Projektu jest nieważna.
  • Karty do głosowania należy wrzucać do urny.
  • Za przeprowadzenie głosowania odpowiada Komisja Wyborcza powoływana przez Samorząd Uczniowski w liczbie trzech osób.

W nowym roku kalendarzowym do realizacji zostaje skierowany projekt, który uzyska największą liczbę głosów. Jeżeli koszt zwycięskiego projektu nie wyczerpuje całej puli Budżetu Uczniowskiego Rada Rodziców wraz z Samorządem Uczniowskim może dopuścić do realizacji kolejny projekt według uzyskanych głosów.

Za realizację projektu będą odpowiedzialni jego pomysłodawcy oraz Samorząd Uczniowski. Plan realizacji projektu i zasady rozliczania środków pomysłodawcy muszą uzgadniać z Radą Rodziców.  Uzgodniony plan realizacji pomysłodawcy przedstawiają Dyrekcji i Samorządowi Uczniowskiemu. Po zakończeniu realizacji projektu pomysłodawcy są zobowiązani złożyć sprawozdanie merytoryczne i finansowe: Dyrekcji, Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu. 

Celem Budżetu Uczniowskiego jest zaangażowanie uczniów do aktywnego współtworzenia życia szkoły, podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności szkolnej, nabywanie umiejętności prezentacji i pozyskiwania środków na realizację swoich projektów.

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za zaangażowanie się w inicjatywę, sfinansowanie przedsięwzięcia.