Szanowni Rodzice i Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku.

Przypominamy informacje regulujące sposób organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w roku szkolnym 2021/2022.

 1. Zajęcia lekcyjne oraz komunikacja uczniów, rodziców i nauczycieli będzie odbywała się zdalnie przy wykorzystaniu darmowych narzędzi Microsoft Office 365 a zwłaszcza przy wykorzystaniu aplikacji TEAMS, według planu zajęć zamieszczonego na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej. Dodatkowo komunikacja dla rodziców – strona internetowa szkoły http://zsgh.edu.gdansk.pl/pl, oraz wychowawcy klas przez dziennik elektroniczny.

 2. Zajęcia praktyczne oraz praktyka zawodowa odbywają się na dotychczasowych zasadach – u pracodawcy zgodnie z planem.

 3. Do komunikacji zdalnej można używać telefon komórkowy, laptop, komputer stacjonarny.

 4. Uczniowie, którzy nie posiadają laptopa lub komputera stacjonarnego mogą używać telefon komórkowy do uczestniczenia w zajęciach online, komunikowania się z nauczycielami, wykonywania pracy podczas zajęć lekcyjnych oraz przesyłania prac domowych wykonanych w sposób tradycyjny. Zdjęcia pracy ucznia muszą zostać wysłane na adres poczty służbowej nauczyciela (poczta Office) w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Uczniowie do komunikacji z nauczycielem w bieżących sprawach mogą posługiwać się także pocztą GPE lub czatem w grupie zajęciowej TEAMS.

 5. Nauczyciel w ramach pracy jest zobowiązany do:

 • umieszczania, aktualizowania materiałów dla uczniów w aplikacji TEAMS, ale również do korzystania w razie potrzeb z rekomendowanych przez MEN narzędzi Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej m.in:

  • www.epodreczniki.pl

  • www.cke.gov.pl;

  • www.gov.pl/zdalnelekcje

  • różnych form monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów zgodnie ze Statutem Technikum nr 3 i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 przy wykorzystaniu aplikacji TEAMS oraz innych dostępnych narzędzi TIK,

  • wysłania informacji zwrotnej do ucznia na temat jego postępów i osiągnięć edukacyjnych w związku z wykonanymi zadaniami, tak by uczeń mógł się z nią zapoznać i przystąpić do poprawy,

  • regularnego wpisywania motywujących ocen i innych niezbędnych informacji do dziennika GPE,

  • powiadomienia emailem lub telefonicznie kadrę kierowniczą o nieobecności w pracy zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami.

  1. Na takiej samej zasadzie realizować zajęcia z rewalidacji i nauczanie indywidualne.

  2. Uczniowie w czasie zawieszenia zajęć w szkole i nauczania zdalnego zobowiązani są do:

  • Korzystania z poczty elektronicznej GPE logując się codziennie zgodnie z planem lekcji.

     Ponadto:

  • wykonania i przesyłania nauczycielowi pracy zgodnie ze wskazówkami nauczyciela w tym dopuszczalne jest przesłanie zdjęcia wykonanej pracy.

  • opisania imieniem i nazwiskiem, nazwą przedmiotu oraz symbolem klasy prac przesyłanych do nauczycieli,

  • skontaktowania się z wychowawcą lub nauczycielem uczącym danego przedmiotu w przypadku problemów technicznych i sprzętowych ucznia, poprzez dziennik elektroniczny lub e-mail służbowy nauczyciela;

  • skontaktowania się z administratorem, w przypadku problemów dot. GPE-Dziennik/MS TEAMS, poprzez jeden z poniższych sposobów komunikacji:

   • e-mail służbowy r.misztal@zsgh.edu.gdansk.pl (preferowany sposób ze wzg. na pracę hybrydową),

   • dziennik elektroniczny – moduł wiadomości,

   • pod numerem tel. (58) 341-68-51.

  8. W czasie zawieszenia zajęć w szkole nauczyciel sprawdza frekwencję poprzez wpis ucznia na czacie w aplikacji TEAMS „obecna/obecny” lub na podstawie zgłoszenia obecności ustnie przez ucznia nauczycielowi podczas lekcji. Obecność powinna być sprawdzona przez nauczyciela przynajmniej na początku zajęć lekcyjnych. Nauczyciel odnotowuje frekwencję w dzienniku GPE w danym dniu na swojej lekcji zaznaczając opcję: zdalnie nauczany.

  9. Konsultacje z rodzicami odbywają się z wykorzystaniem dziennika elektronicznego GPE, poprzez aplikację Microsoft Office 365-TEAMS lub w razie potrzeby telefonicznie (w przypadku, gdy nauczyciel udostępnia prywatny numer telefonu na potrzeby szkoły) codziennie od poniedziałku do piątku w dni zajęć lekcyjnych w godzinach 8.00- 16.00.

  10. Pełnoletni uczniowie oraz rodzice uczniów niepełnoletnich usprawiedliwiają nieobecność ucznia na zajęciach zdalnych przez wysłanie wiadomości na poczcie GPE do wychowawcy klasy.

  11. Zajęcia szkolne online rozpoczynają się o godzinie 7.25 a kończą się najpóźniej o godzinie 16.00, z możliwością dostosowania tego czasu do dynamicznie zmieniających się potrzeb.

  12. Po każdej jednostce lekcyjnej uczeń i nauczyciel ma przerwę a następna godzina rozpoczyna się zgodnie z planem.

  13. Biblioteka szkolna jest dostępna w godzinach 9.00 – 15.00 stacjonarnie.

  14. Pedagog i psycholog są dostępni - pełnią funkcję wsparcia indywidualnego w realizacji zadań dla ucznia, rodzica i nauczyciela w godzinach swojej pracy zdalnie, a w razie potrzeby również stacjonarnie.

  Mam nadzieję, że nie napotkamy dużych problemów technicznych. Pamiętając jednak, że zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mogą mieć takie problemy, czy też po prostu kłopoty z Internetem - liczę na współpracę całej społeczności ZSGH.

  Wierzę, że mamy odpowiedzialną i zaangażowaną młodzież, która rozumie powagę sytuacji, i codziennie „będzie obecna w naszej wirtualnej szkole.”

  Równocześnie z wprowadzeniem zdalnego nauczania pamiętajcie o ograniczeniu do niezbędnego minimum swoich kontaktów w większych grupach i skupiskach aby ochronić siebie i swoich bliskich.

  • Godziny pracy sekretariatu - link
  • Wykaz kluczowych kontaktów - link
  • Zasady i etykiety pracy zdalnej - link
  • Materiały edukacyjne COVID-19 - link

  Wiesława Bromber

  Dyrektor

  Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku