W procesie rekrutacji kandydaci do udziału w projekcie (uczniowie klas II technikum) składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

1. formularz zgłoszeniowy;

2. ankietę rekrutacyjną dla odpowiedniego zawodu wypełnioną w sekcji dla ucznia i rodzica/ prawnego opiekuna (sekcje do wypełnienia przez wychowawców, nauczycieli przedmiotu i pedagoga/ psychologa przekazują członkowie komisji rekrutacyjne) j;

3. kserokopię świadectwa ukończenia klasy I.

Członkowie komisji rekrutacyjnej proszą o jak najszybsze składanie ww. dokumentów, co usprawni płynny obieg dokumentów i pracę komisji.