Czym jest projekt Polski uczeń, hiszpański staż  realizowany w ramach programu ERASMUS+ (sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, akcja 1 Mobilność edukacyjna - Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej) w ZSGH ?

Projekt  Polski uczeń, hiszpański staż realizowany w ZSGH należy do jednego  z sześciu sektorów całego programu ERASMUS+ i jest programem mobilności. Projekty mobilności polegają m.in. na organizowaniu PRAKTYK/ STAŻY ZAWODOWYCH ZA GRANICĄ dla uczniów szkół zawodowych. Celem takiego wyjazdu jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego w ramach praktyki/ stażu zagranicznego. Założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie - wzmacnianie więzi między światem edukacji i pracy.

Obecny projekt złożony w rundzie kwalifikacyjnej w roku 2015 zakłada udział w projekcie 10 uczniów technikum hotelarskiego, 14 uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych, 4 uczniów technikum kelner oraz 6 uczniów ZSZ klas pierwszych 2014/15. Miejsca dla poszczególnych profili mogą ulec zmianie w zależności od wyników rekrutacji.

Uczniowie, którzy zgłoszą się do udziału w projekcie, pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny i zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie wyjadą na miesięczną praktykę zagraniczną (staż zagraniczny), gdy w tym czasie ich koleżanki i koledzy będą odbywać miesięczne szkolenie praktyczne w lokalnych zakładach hotelarskich i gastronomicznych w Gdańsku. Dlatego pomyślne ukończenie stażu za granicą będzie wiązało się z zaliczeniem szkolenia praktycznego – uczniowie będą zobowiązani do prowadzenia zeszytu praktyk i wzięcia udziału w akcji upowszechniającej rezultaty projektu np. w konferencji podsumowującej staż i projekt.

Uczestnicy projektu wyjadą na staż zagraniczny w dwóch 17-osobowychgrupach:  kwiecień/ maj i maj/ czerwiec 2016 do Grenady, w regionie Andaluzji na południu Hiszpanii. Uczestnicy projektu będą odbywać staż w odpowiednio wybranych zakładach gastronomicznych i hotelarskich. Ponadto w trakcie stażu uczestnicy będą brać udział w wycieczkach i wyjściach kulturoznawczych mających na celu poznanie Granady i regionu Andaluzji. Obu grupom będzie towarzyszyło dwoje nauczycieli ZSGH, którzy będą czuwać nad poprawną realizacją programu stażu oraz bezpieczeństwem uczestników.

Wyjazd na staż poprzedzony będzie przygotowaniem językowo-pedagogiczno-kulturowym. W ramach tego przygotowania w okresie od października do kwietnia uczestnicy wezmą udział w kursie języka hiszpańskiego zawodowego, w warsztatach psychologicznych oraz wykładach z zakresu kultury i kuchni hiszpańskiej. Uczestnicy wezmą również udział w wycieczkach do gdańskich hoteli i restauracji.  Udział we wszystkich zajęciach jest obowiązkowy.

Kto czuwa nad poprawnością realizacji projektu?

ERASMUS+ jest programem Komisji Europejskiej (KE), która przyznaje środki finansowe na realizację projektów realizowanych w ramach tego programu. W Polsce organem zatwierdzającym projekty zgłaszane w ramach programu ERASMUS+ i przyznającym środki finansowe z KE jest fundacja skarbu państwa o nazwie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie. FRSE czuwa nad poprawnością realizacji projektu i wydawania przyznanych środków finansowych.

W ZSGH realizacją projektu LdV zajmuje się Koordynator Projektu (nauczyciel języka angielskiego, mgr Anna Pawelec) wraz z Zespołem Projektowym powołanym przez Dyrektora Szkoły. Wszelkie dokumenty, w tym umowy są podpisywane przez Dyrektora Szkoły, który działa na mocy pełnomocnictwa do realizacji projektu udzielonego przez Prezydenta Miasta. Projekt jest niezwykle sformalizowany. Zarówno Dyrektor Szkoły jak i Koordynator przez cały okres realizacji projektu pozostają w kontakcie z opiekunem projektu wyznaczonym przez FRSE.

Czy ZSGH realizowało projekty ERASMUS+?

W 2014 program ERASMUS+ został zastąpiony przez program „Uczenie się przez całe życie” działający w latach 2007-13, który również był programem finansowanym ze środków Komisji Europejskiej. W ramach programu „Uczenie się przez całe życie” ZSGH zrealizowało dwa projekty mobilności Leonardo da Vinci LdV: w 2012 „Smaki Hiszpanii, smak sukcesu” i w 2013 „Hiszpańskie smaki, polska gościnność”. W obu projektach wzięło udział po 34 uczestników. Informacje o tych projektach można znaleźć na stronie internetowej szkoły w odpowiednich zakładkach: 

Z kim współpracuje ZSGH w projekcie ERASMUS+?

Tak samo jak przy projektach LdV, instytucją partnerską jest firma EUROPROYECTOS LdV z Hiszpanii. Zajmuje się ona organizacją pobytu uczniów w Grenadzie, organizacją miejsc praktyk oraz realizacją programu kulturowego. Koordynatorka obecnego projektu, p. Anna Pawelec – nauczycielka języka angielskiego w ZSGH  w styczniu 2012 odbyła 6-dniową wizytę przygotowawczą w Grenadzie i miała okazję zapoznać się z pracownikami i bazą EUROPROYJECTOS oraz zobaczyć przykładowe zakłady pracy.
W EUROPROYECTOS LdV koordynatorem obsługującym polskie projekty jest Polka, Magdalena Adamczyk, co ułatwia komunikację i realizację projektu. W trakcie realizacji pierwszego projektu LdV, w trakcie pobytu drugiej uczniów  w Grenadzie dwóch pracowników FRSE dokonało wizyty monitorującej przebieg stażu. Monitoring przebiegł pomyślnie a raport z tej wizyty podkreślał dobrą współpracę między ZSGH i Europroyectos LdV.  Europroyectos LdV posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji staży zagranicznych w różnych dziedzinach. Posiada odpowiednią kadrę i kontakty na rynku pracy, co gwarantuje powodzenie projektu i zadowolenie stażystów. Zdobył certyfikaty jakości świadczonych usług.

Koszt udziału w projekcie

 

Uczestnicy NIE PONOSZĄ ŻADNYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH w związku z udziałem w projekcie. Podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, przygotowanie do udziału w projekcie pokryte jest ze środków unijnych.

Natomiast od uczestników projektu wymagane jest zaangażowanie w przygotowanie językowo-pedagogiczno-kulturowe, w odbywane praktyki w akcję promującą rezultaty projektu. Należy pamiętać, że wyjazd na staż NIE JEST WYCIECZKĄ REKREACYJNĄ, ale okazją do zdobywania nowych umiejętności zawodowych, rozwoju umiejętności językowych, zdobycia motywacji do dalszego kształcenia. Uczestnicy wraz z opiekunami będą zakwaterowani w jednym miejscu, co zapewnia całej grupie poczucie bezpieczeństwa i umożliwia rozwój umiejętności społecznych. Poza praktykami, na miejscu planowane są wycieczki i poznawanie Grenady  i okolic, oczywiście ich koszt jest pokrywany ze środków projektu. Poza opiekunami z ZSGH, całą grupą opiekuje się pracownik Europroyectos LdV.

Co zyskują uczniowie dzięki udziałowi w projekcie?

 • zdobywanie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego za granicą;
 • poznawanie kultury pracy i praktyk stosowanych w europejskich firmach;
 • nauka języków obcych, szczególnie słownictwa specjalistycznego;
 • zwiększanie elastyczności i mobilności na rynku pracy;
 • zwiększanie tolerancji i otwartości na inne kultury;
 • zwiększanie motywacji do dalszego kształcenia;
 • zwiększanie pewności siebie, pokonywanie własnych barier i  słabości;
 • zwiększanie szans na rynku pracy;
 • uczestnicy otrzymują dokument EUROPASS MOBILITY  -   Dokument  Europass-Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia) wydawany jest w dwóch językach – polskim i obcym, potwierdzonym przez Krajowe Centrum Europass
 • ponadto, uczestnicy otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie wydane przez EUROPROYECTOS LdV, referencje z zakładu pracy, świadectwo o ukończeniu kursu z języka hiszpańskiego zawodowego.

Wymogi formalne stawiane przez ZSGH uczestnikom projektu ERASMUS+

We wrześniu 2015 odbędzie się proces rekrutacyjny. Decydować będą następujące kryteria:

 > na koniec I klasy:

 • przynajmniej dobra ocena z zachowania,
 • przynajmniej ocena dostateczna z języka angielskiego,
 • pod uwagę będą brane wybrane przedmioty zawodowe i punktowane od 1 do 6, w zależności od uzyskanej oceny,
 • opinia wychowawcy,
 • opinia psychologa/pedagoga,
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Dlatego uczniowie, którzy chcą wziąć udział w projekcie powinni w I klasie „zawalczyć” o jak najwyższe oceny, wykazać się współpracą w klasie oraz zaangażowaniem w życie klasy i szkoły.

Opracowała Koordynatorka Projektu

Anna Pawelec