Jednym z zadań szkoły jest przygotowanie i zachęcanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat. Celem kształcenia szkoły powinno być wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość. Z tych powodów opiekunka szkolnego wolontariatu zaprosiła pana Szymona Knittera z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku na spotkanie z młodzieżą. Pan Szymon na co dzień koordynuje Program Wolontariatu w Europejskim Centrum Solidarności, moderuje program dla szkolnych kół wolontariatu pn. Termosfera oraz pełni funkcję koordynatora wolontariatu zagranicznego. W trakcie prezentacji pan Szymon zapoznał uczniów z ideą wolontariatu, definicją wolontariatu, rodzajami działań i korzyściami z bycia wolontariuszami, przedstawił także różne oferty praktyk w wolontariacie, w tym za granicą.