Organizacja zajęć w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, 

uwzględniając wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół ponadpodstawowych

(aktualizacja 20.05.2021 r.)

 Ogólne zasady:

Dystans

minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.

Dezynfekcja

przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Higiena

częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka

w przestrzeniach wspólnych.

Wietrzenie

przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
 2. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
 3. Przy wejściach do budynku szkoły są zamieszczone informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcje użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwiamy skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Zapewniamy regularne napełnianie dozowników.
 4. Rodzice ucznia mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa)
 5. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez wszystkch uczniów i pracowników szkoły.
 6. Należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Zobowiązane są do stosowania środków ochronnych (maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), zachowania dystansu od innych osób min. 1,5 m oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły.
 7. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 9. Należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. W miarę możliwości, sale i węzły sanitarne dla poszczególnych klas powinny być wyznaczone z zachowaniem przestrzeni umożliwiającej dystans społeczny. W przypadku zmian w planie lekcji wychowawcy klas przekazują na bieżąco
 10. Każda klasa jest przypisana do jednej sali lekcyjnej z zastosowaniem odpowiednich wejść do szkoły, korzystania z przerw międzylekcyjnych oraz wyjścia po zajęciach lekcyjnych. Ta informacja jest przekazywana przez wychowawców na bieżąco.
 11. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:
 • zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,
 • pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
 • przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
 • w miarę możliwość, ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,
 • zapewnienie nauczycielowi maseczki, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk
 1. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. Sprzęty sportowe i programowe są czyszczone oraz dezynfekowane. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, są usunięte.
 3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 4. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.
 5. Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
 6. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 7. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 8. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami..
 10. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki (chirurgicznej).
 11. W na stronie szkoły w zakładce biblioteka - określono zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

Załączniki – instrukcje
a) mycia rąk
https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece

b) dezynfekcji rąk
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

c) prawidłowego zdejmowania maseczki
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

d) prawidłowego zdejmowania rękawiczek
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

e) wykaz produktów biobójczych
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze