Szkolny Rzecznika Praw Ucznia

Artykuł 1

Podstawa prawna

Prawa ucznia określają następujące dokumenty:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,
 • Konwencja o Prawach Dziecka,
 • Ustawa o Systemie Oświaty,
 • Statut Szkoły.

Artykuł 2

 • Rzecznik Praw Ucznia czuwa nad przestrzeganiem praw ucznia, wynikających z obowiązujących aktów prawnych, regulaminów wewnątrzszkolnych i Statutu Szkoły.

Artykuł 3

 Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje nauczyciel, który:

 • wyrazi zgodę na pełnienie funkcji,
 • uzyska akceptację Rady Pedagogicznej,
 • Samorządu Uczniowskiego.
 • Kadencja Rzecznika trwa dwa lata.

 Artykuł 4

 Zasady działania Rzecznika Praw Ucznia:

 • Rzecznik pełni stałe dyżury, w czasie których przyjmuje uczniów.
 • Uczniowie zgłaszają naruszenie swoich praw osobiście.
 • Rzecznik wysłuchuje ucznia i sporządza notatkę z rozmowy.
 • Rzecznik, po rozpoznaniu sprawy, na prośbę wydaje opinię pisemną, czy zostały naruszone prawa ucznia i przekazuje informację o naruszeniu praw dyrektorowi szkoły.
 • Rzecznik może być mediatorem między stronami.
 • Pytania i wnioski uczniowie mogą kierować do Rzecznika osobiście w formie pisemnej. Każde pytanie lub wniosek muszą być podpisane przez ucznia.
 • Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron, tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.
 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji, gdy nie uzna naruszenia Praw Ucznia.

Artykuł 5

Zadania Rzecznika Praw Ucznia:

 • Zapoznawanie i propagowanie praw ucznia.
 • Reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 • Mediacja między stronami konfliktu.
 • Rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów.
 • Ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły, pedagogiem szkolnym i Samorządem Uczniowskim.
 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
 • Zwiększenie świadomości prawnej dzieci, rodziców, nauczycieli.
 • Wnioskowanie w sprawie zawieszenia kar i udzielanie poręczeń w wypadku ciężkiego naruszenia przepisów wynikających ze Statutu Szkoły i powszechnie przyjętych norm współżycia w społeczeństwie.
 • Rzecznik ma prawo do niezależności w sprawowaniu swojej funkcji w ramach obowiązujących przepisów, odstąpienia od podjęcia interwencji.
 • Rzecznik może rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie, rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły, organizować konfrontacje wyjaśniające, uczestniczyć w roli obserwatora w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem na wniosek ucznia, inicjować w szkole działania na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

Artykuł 6

 Do obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należy:

 • Znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz Konwencji Praw Dziecka.
 • Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
 • Interwencja w razie naruszania praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
 • Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 • Reprezentowanie szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących przestrzegania praw ucznia.
 • Składanie dyrektorowi szkoły informacji o podjętych przez siebie działaniach zmierzających do rozwiązania konfliktu.
 • Składanie Radzie Pedagogicznej sprawozdań ze swojej działalności na koniec każdego semestru.
 • Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
 • Kontrola realizacji spraw spornych.

Artykuł 7

 W sprawach spornych ustala się następujący sposób postępowania:

 • Sytuacje konfliktowe powinny być rozwiązywane przy współdziałaniu wszystkich zainteresowanych stron.
 • Spory rozstrzyga się na zasadzie negocjacji, porozumienia, wzajemnego poszanowania stron.
 • Wszystkie informacje uzyskane przez rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 • Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami pozostającymi w konflikcie. W przypadku niemożności załatwienia sprawy w powyżej opisany sposób, decyzję w sprawie podejmuje dyrektor szkoły.

Artykuł 8

Tryb postępowania w kwestiach spornych „nauczyciel – uczeń”:

 • Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
 • Podjęcie mediacji ze stronami.
 • W razie braku rozstrzygnięcia sporu, odwołanie się do Rady Pedagogicznej.
 • W przypadku nierozstrzygnięcia sporu, wystąpienie do dyrektora szkoły o podjęcie decyzji.
 • Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika Praw Ucznia w związku z pełnieniem funkcji objęte są poufnością.