Historia ZSGH Gdańsk w pigułce…

1947 - powołano do życia przez władze oświatowe w Gdańsku Publiczną Średnią Szkołę Gospodarczą wchodzącą w skład Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Gdańsku-Brzeźnie

1948 - po pożarze budynku przeprowadzono szkołę do Gdańska-Narwiku

1950 - powołano Zasadniczą Szkołę Gastronomiczną Ministerstwa Handlu Wewnętrznego

1951 - przeniesiono placówkę do Gdańska-Oliwy na ulicę Czyżewskiego

1952 - utworzono Technikum Gastronomiczne Ministerstwa Handlu Wewnętrznego w Gdańsku-Oliwie

1957 - powstała Zasadnicza Szkoła Gospodarcza w Gdańsku-Oliwie o 3-letnim okresie nauki

1958 - przeniesiono szkołę do Gdańska-Wrzeszcza na ulicę Dzierżyńskiego 7 (obecnie Aleja Legionów 7)

1959 - powołano do życia, w nowej siedzibie w Gdańsku-Wrzeszczu, Technikum Gospodarcze

1965 - utworzono przy Technikum Gospodarczym we Wrzeszczu 3-letniego Zaocznego Technikum Gospodarczego (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej) kształcącego w zawodach: piekarstwo, przetwórstwo mięsne, technologia żywienia zbiorowego

1967 - utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących

1972 - powołano Liceum Zawodowe Nr 5

1973 - powołano zbiorczy zakład szkolny: Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 w Gdańsku-Wrzeszczu, w skład którego  wchodziły: Technikum Gastronomiczne, Liceum Zawodowe Nr 5, Technikum Gastronomiczne Zaoczne, Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca (przemianowana w 1977 r. na Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 5 w Gdańsku-Wrzeszczu)

1976 - powołano i włączono do ZSZ Nr 3, Średnie Studium Zawodowe Nr 2

1990 - reaktywowano powołane w 1973 r. Technikum Gastronomiczne kształcące w specjalności żywienie zbiorowe na podbudowie szkoły podstawowej

1993 - utworzono i włączono w skład ZSZ Nr 3, Technikum Hotelarskie, Szkołę Policealną Hotelarską, Szkołę Policealną Hotelarską dla Dorosłych oraz zaczęto używać nazwy Technikum Gastronomiczne dla Dorosłych na podbudowie szkoły zasadniczej, Średnie Studium Zawodowe dla Dorosłych

1995 - dotychczasowe Szkoły Policealne Hotelarskie oraz Szkołę Policealną Hotelarską dla Dorosłych zmienia się na: Szkołę Policealną Nr 2 w Gdańsku, która kształciła w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi ruchu turystycznego, technik prac biurowych, Szkołę Policealną Nr 1 dla Dorosłych w Gdańsku, w której można zdobyć zawód: technik hotelarstwa, technik obsługi ruchu turystycznego

2002 - powołanie Liceum Profilowanego

2004 - przekształcenie Technikum Gastronomicznego dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Technikum Uzupełniające dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej oraz Technikum Gastronomicznego dla młodzieży na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Technikum Uzupełniające dla młodzieży na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej; utworzenie trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, kształcących w zawodzie kucharz, prowadzonego w formie szkoły młodzieżowej, wieczorowej i zaocznej.

2005 - przekształcenie: Szkoły Policealnej Nr 2 dla młodzieży w Szkołę Policealną dla młodzieży, kształcąca w zwodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik organizacji usług gastronomicznych, kucharz; Szkoły Policealnej Nr 1 dla dorosłych w Szkołę Policealną dla dorosłych (zaoczną), kształcąca w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik organizacji usług gastronomicznych, kucharz.

2006 - następuje zmiana nazwy na: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, w skład którego wchodzą: Technikum Nr 3, kształcące w zawodzie technik hotelarstwa i technik organizacji usług gastronomicznych (przemianowany później na technik żywienia i usług gastronomicznych) oraz w zawodzie kelner i kucharz, Technikum Uzupełniające Nr 3 na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej kształcące w zawodzie kucharz, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3, w której można zdobyć zawód kucharza małej gastronomii (później przemianowany na kucharz); III Liceum Profilowane, Szkoła Policealna Nr 3, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 3, Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3


2017 - Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich kształci w zawodach:

  • technik hotelarstwa,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych,
  • kelner,
  • kucharz – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 oraz Branżowa Szkoła I Stopnia