W listopadzie 2020 roku zaplanowałem nowy projekt eTwinning poświęcony zagadnieniom zawodowym: „Od edukacji do kariery: uczeń na rynku pracy”, realizowany ze szkołami technicznymi i branżowymi z całej Polski. Szkoły zawodowe przygotowują swoich uczniów do pracy w zawodzie, ale czy przygotowują ich do odnalezienia się na rynku pracy? Absolwenci szkół zawodowych rzadziej niż uczniowie liceów kontynuują naukę na uczelniach wyższych, a częściej rozpoczynają przygodę z rynkiem pracy. W naszym projekcie chcielibyśmy wspólnie z partnerami zrealizować działania, które pomogą uczniom odnaleźć się w trudnych warunkach, które towarzyszą szukaniu pracy. Dzięki współpracy szkół o profilu zawodowym uczniowie poznają oczekiwania pracodawców względem nowych pracowników, nabędą umiejętności pisania CV oraz listów motywacyjnych, poznają najbardziej popularne branże i zawody oraz możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji. Ostatecznie stworzą przewodnik przydatny w poszukiwaniu pracy.

Cele:

- poznanie rynku pracy w Polsce;

- stworzenie listy popularnych branż i zawodów (badanie rynku pracy);

- poznanie oczekiwań pracodawców poprzez prowadzenie wywiadów;

- współpraca z uczniami z całej Polski przy stworzeniu przewodnika dla przyszłych pracowników;

- poznanie możliwości doskonalenia umiejętności zawodowych poza szkołą;

- rozwijanie umiejętności pisania CV i listu motywacyjnego;

- komunikacja z uczniami z innych szkół zawodowych w celu wymiany doświadczeń.

Postęp działań:

1-2 tydzień - poznanie się partnerów (nauczycieli, a następnie uczniów) w formie opisów + awatarów (branża/zawód, szkoła, nauczany przedmiot); dyskusja na forum o posiadanym doświadczeniu uczniów związanym z pracą (możliwy podział na branże)

3 tydzień - badanie rynku - szukanie informacji (internet, doradcy zawodowi, centrum rozwoju talentów etc) na temat najbardziej popularnych zawodów w określonych branżach;

4 tydzień - przeprowadzenie wywiadów z pracodawcami z wybranych branż (na podstawie wcześniejszych analiz); jakie umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie są potrzebne;

5 tydzień - opracowanie wywiadów - przygotowanie listy potrzeb pracodawców w zakresie umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia (na podstawie wcześniejszych wywiadów;

6 tydzień - przygotowanie listy wskazówek dla uczniów gdzie i w jakich formach mogę doskonalić swoje umiejętności poza szkołą (dodatkowe kursy, projekty etc);

7 tydzień - opracowanie (przygotowanie lub zaktualizowanie) CV i listów motywacyjnych na przykładach udostępnionych na stronie https://europass.org.pl/ oraz dyskusja na forum (łatwe? trudne? przydatne?);

8 tydzień - przygotowanie przewodnika (4 rozdziały);

9 tydzień - podsumowanie i ewaluacja; dyskusje na forum (czego się dowiedzieli, jakie nabyli umiejętności) (ankiety w Formularzach Google, dyskusja na forum lub komentarze na Twinboardzie).

Spodziewane rezultaty:

  • przewodnik dla uczniów wchodzących na rynek pracy;
  • nabycie nowych umiejętności - pisania CV i listu motywacyjnego;
  • poznanie oczekiwań pracodawców w zakresie umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia pracowników;
  • utworzenie publicznej przestrzeni Twinspace z materiałami stworzonymi przez uczestników projektu;
  • poznanie doświadczeń innych młodocianych pracowników/przyszłych pracowników/uczniów (czy i jaką pracę już wykonywali);
  • lista najbardziej popularnych branż i zawodów;
  • wiedza na temat możliwości doskonalenia i zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji.