Informacja dotycząca  udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - „Wyprawka szkolna 2022”

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz.U. 2020, poz. 1227) Prezydent Miasta Gdańska ustalił termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2022/2023 do dnia 09 września 2022r.

  1. Zgodnie z w/w Rozporządzeniem, programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w roku szkolnym 2022/2023:

- uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia i technikum 4-letniego oraz technikum 5-letniego, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z określoną niepełnosprawnością:

- słabowidzący,

- niesłyszący,

- słabosłyszący,

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednie w pkt 1-6

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednie w pkt 1-6 i 8

 

  • branżowej szkoły I stopnia - wszystkie klasy (na zakup podręczników do przedmiotów ogólnokształcących, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, a także na zakup materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego),
  • Technikum 4-letnie - klasa IV (na zakup podręczników do przedmiotów ogólno-kształcących, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, a także na zakup podręczników do przedmiotów zawodowych),
  • Technikum 5-letnie - klasy I-IV (na zakup podręczników do przedmiotów ogólnokształcących, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, a także na zakup materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego).

  1. Wartość pomocy, nie może przekroczyć kwoty:

Kwota 

Grupa uczniów uprawniona do otrzymania danej kwoty 

BS
390 zł

Uczniowie słabowidzący,  niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczający do branżowej szkoły I stopnia.

T
445 zł

Uczniowie słabowidzący,  niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczający do liceum ogólnokształcącego, klas I-III  5-letniego technikum, klas III-IV dotychczasowego 4 letniego technikum prowadzonych w 5-letnim technikum.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023, w terminie do 09 września 2022r.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

  1. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego)lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.
  2. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2022r. – „Wyprawka szkolna”.

Wnioski do pobrania (poniżej):

  1. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej uczniowi na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna 2022” w roku szkolnym 2022/2023”.
  2. Oświadczenie o zakupie podręczników dokonanych w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2022r. - „Wyprawka szkolna” poniesionych kosztach, otrzymanym dofinansowaniu i rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2021r. „Wyprawka szkolna”.