Stypendium szkolne w roku szkolnym 2021/2022

Zapraszamy mieszkańców Gdańska do składania wniosków o stypendium szkolne

o charakterze socjalnym dla uczniów rozpoczynających naukę w nowym roku szkolnym 2021/2022.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, na rok szkolny rozpoczynający się 1 września 2021 r., prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2021 r.

Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Przykład: jeżeli rodzic składa wniosek we wrześniu przedstawia dochody rodziny ucznia za sierpień. W przypadku utraty dochodu, dochód jest ustalany na podstawie dokumentów z miesiąca złożenia wniosku, czyli z września.

Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 528 zł na osobę w rodzinie.

W roku szkolnym 2021/2022 przyznane uczniom stypendium szkolne w dalszym ciągu realizowane będzie jako refundacja poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat na cele edukacyjne ściśle związane z poziomem edukacji ucznia (tylko do wysokości uznanych
i udokumentowanych wydatków, nie więcej niż wyniesie kwota przyznanej pomocy). Podstawą do refundacji jest przedłożenie oryginałów imiennych faktur VAT, rachunków (wystawionych na opiekuna ustawowego bądź prawnego małoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia, jeśli sam złoży wniosek o stypendium) lub potwierdzeń wystawionych przez szkołę dot. zajęć zorganizowanych za jej pośrednictwem, dostarczonych do tutejszego organu niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż do końca okresu, na który przyznano stypendium w danym roku szkolnym. Niezbędne jest złożenie zestawienia (oddzielnego dla każdego ucznia) opisującego poszczególne przedkładane dokumenty finansowe.

Ważną informacją dla wnioskodawców jest to, iż analogicznie jak w roku ubiegłym, refundowane będą tylko wydatki poniesione na cele edukacyjne dokonane w okresie roku szkolnego, na który uczeń ubiega się o stypendium, czyli od 1 września 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Przypominamy również, że przyznanie i wypłata tzw. wyprawki szkolnej (specjalny program rządowy) uniemożliwia rozliczenie przyznanego stypendium szkolnego na podstawie tych samych rachunków, faktur VAT lub oświadczeń złożonych w szkole.

 Przyjmowanie wniosków odbywa się:

  •  osobiście w punkcie Gdańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych przy ul. Powstańców Warszawskich 25 budynek C
  •  za pośrednictwem poczty:
    Gdańskie Centrum Świadczeń
    ul. Powstańców Warszawskich 25
    80-152 Gdańsk

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny, dlatego wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku.

Osoby ubiegające się o stypendia szkolne prosimy o składanie kompletnie wypełnionych wniosków, co będzie przekładało się na krótszy czas obsługi i brak konieczności ich uzupełniania w późniejszym terminie.