Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich jest beneficjentem programu Erasmus+ i w ramach sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja 1 Mobilność edukacyjna - Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej, od 03.09.2018 do 02.05.2020 będzie realizować projekt "Hiszpańskie staże szansą do kariery zawodowej" o wartości 84 732,00 EUR Euro przyznanych ze środków Komisji Europejskiej. Nr projektu nadany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 2018-1-PL01-KA102-047893. Projekt skierowany jest do klas drugich 2018/19.
Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mogli odbyć miesięczne praktyki zawodowe w zakładach gastronomicznych i hotelarskich w Walencji (Hiszpania) i zdobyć praktyczne umiejętności zawodowe, rozwinąć kompetencje językowe, personalne oraz społeczne potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i dokumentami, w tym dokument Euroopass Mobilność. Projekt uwzględnia wykorzystanie systemu ECVET dla potwierdzenia nabytych podczas stażu umiejętności.

Nasze działania projektowe wspierają:

  

Projekt jest objęty patronatem medialnym przez:

16.01.2019 - rozpoczęcie przygotowania językowego do stażu - lekcji z języka hiszpańskiego 

09.01.2019 - spotkanie informacyjne dla uczestników i rodziców, zapoannie z zasadami i założeniami programu Erasmus+, realizacją projketu Erasmus+ w ZSGH, etapami projektu, podpisanie regulaminu uczestnictwa w projekcie, omówienie dobrego przygotowania do stażu.

12.12.2018 - ostateczne zatwierdzenie wyników rekrutacji

07.12.2018 - ogłoszenie wyników rekrutacji 

05.09. - 12.12.2018 - proces rekrutacji do projektu

05.09.2018 - odbyło się spotkanie dla uczniów. Omówiono przebieg procesu rekrutacyjnego oraz wymagane w procesie dokumenty. O godzinie 17:30 odbyło się spotkanie dla rodziców klas II celem omówienia działalności projektowej w ZSGH oraz zasadach realizacji projektu  Erasmus+ 2018-2020 "Hiszpańskie staże szansą do kariery zawodowej".

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM do udziału w projekcie Erasmus+ Hiszpańskie staże szansą do kariery zawodowej , sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

05.09.2018 -spotkanie organizacyjne dla kandydatów, omówienie procesu rekrutacji, kolejnych etapów realizacji projektu.

Do 26.09.2018 (poniedziałek) do 24.00 - Złożenie listu motywacyjnego i CV – korzystając z narzędzia Europass CV i Europass list motywacyjny na adres mailowy: projektvalencia@gmail.com

W CV należy zamieścić zdjęcie oraz klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych.

28.09.2018 (piątek) do 13.00 -  LISTA DO NASTĘPNEGO ETAPU

10.10.2018 (środa) do 13.45 - Złożenie formularza zgłoszeniowego w sekretariacie szkoły parter – do pobrania ze strony internetowej szkoły w zakładce projektu Hiszpańskie staże kluczem do sukcesu zawodowego(formularz jest wypełniany przez ucznia, rodzica/ opiekuna strony 1-3, wychowawcę 4-5 i składany w koszulce w sekretaariacie szkoły) 

19.10.2018 (piątek) do 13:45 LISTA DO NASTĘPNEGO ETAPU

między 22.10. a 26.10.2018  Test prowadzony przez Panią Psycholog i Panią pedagog (miejsce będzie podane w późniejszym terminie.

31.10.2018 (środa)  LISTA DO NASTĘPNEGO ETAPU

13.11.2018 Opublikowanie list na rozmowy kwalifikacyjne: (kryteria na rozmowy kwalifikacyjne będą do wglądu w bibliotece szkolnej)

 15–23.11.2018 – rozmowy kwalifikacyjne, kryteria do wglądu w bibliotece i u Koordynatorki Projektu s.202

30.11.2018 (poniedziałek) - ogłoszenie wyników rekrutacji i listy zakwalifikowanych do udziału w projekcie